Algemene Inkoopvoorwaarden Pleinplakkers 2020

Artikel 1: Algemeen
1. Pleinplakkers is een handelsnaam van KSP Kunstgras B.V., gevestigd op de Vijzelweg 16, 8243 PM in Lelystad en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51403455.
2. Onder „de wederpartij‟ wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
3. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen, die voorvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden. Eventueel door de wederpartij gehanteerde voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2: Offertes, aanbiedingen en prijzen
1. Alle door Pleinplakkers uitgebrachte offertes en gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. Indien een aanbieding vergezeld gaat van begrotingen, plannen, catalogi of andere bescheiden, blijven deze ten alle tijde eigendom van Pleinplakkers en moeten op eerste verzoek franco aan ons worden teruggezonden. Zij mogen zonder onze toestemming niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.
3. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht Pleinplakkers niet tot acceptatie van een order. Niet -acceptatie wordt door Pleinplakkers zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen aan de wederpartij ter kennis gebracht. Uiteraard stelt Pleinplakkers alles in het werk om een order ook daadwerkelijk aan te nemen.
4. Tenzij anders is overeengekomen is Pleinplakkers gerechtigd om de kosten welke zijn gemaakt om de aanbieding te doen, aan de afnemer in rekening te brengen indien geen overeenkomst met betrekking tot deze aanbieding wordt gedaan.
5. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gelden de door Pleinplakkers opgegeven prijzen en uurtarieven franco Pleinplakkers. Installatie- en montagekosten worden apart vernoemd.
6. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de overeenkomst geldende prijzen. Indien na het sluiten van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren (waaronder o.m. zijn te verstaan fabriek- en/of importeursprijzen, invoer-rechten, belastingen, accijnzen, premies, arbeidslonen, koersen van buitenlandse valuta etc.) een verhoging ondergaan, is Pleinplakkers gerechtigd deze verhoging aan de afnemer in rekening te brengen tot 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst. Indien Pleinplakkers de overeengekomen prijs voor de opdrachtbevestiging wenst te verhogen , heeft de afnemer het recht de overeen-komst te ontbinden. De afnemer dient zich op dit recht tot ontbinding schriftelijk te beroepen binnen 14 dagen nadat Pleinplakkers kenbaar heeft gemaakt de overeengekomen prijs te verhogen.
7. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Pleinplakkers binden Pleinplakkers niet dan nadat en voorzover zij door de directie van Pleinplakkers schriftelijk zijn bevestigd.
8. Alle door Pleinplakkers vermelde prijzen zijn exclusief BTW tenzij anderszins schriftelijk is vastgelegd.

Artikel 3: Overeenkomsten
1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met Pleinplakkers eerst dan tot stand nadat Pleinplakkers een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.
2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, bindt Pleinplakkers slechts indien deze door Pleinplakkers schriftelijk zijn bevestigd.
3. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven behoudens reclame binnen 3 werkdagen.
4. Overeenkomsten en wijzigingen of aanvullingen hierop, aangegaan door personeel of door tussenpersonen die handelen in onze opdracht, zijn slechts dan bindend indien een en ander door ons schriftelijk is bevestigd en door een bevoegd/gerechtigd persoon zijn ondertekend.

Artikel 4: Levering c.q. opleveringstermijnen
1. Levering geschiedt op het adres van de wederpartij behoudens andersluidende afspraak.
2. Levertijden c.q. opleveringstermijnen worden slechts bij benadering opgegeven en zijn voor Pleinplakkers niet bindend, doch zullen niet excessief zijn en zijn afhankelijk van het feit of wij onze werkzaamheden op normale wijze kunnen verrichten, en zijn tevens afhankelijk van de weersomstandigheden. Wanneer het KNMI een regenkans van ≥ 70% voorspelt, kan Pleinplakkers geen werkzaamheden uitvoeren. Dit geldt tevens bij een temperatuur van 10 graden of lager.
3. De wederpartij is verplicht om de geleverde goederen bij aflevering te controleren op eventuele tekortkomingen en/of beschadigingen. Tekortkomingen en/of beschadigingen dient de wederpartij direct schriftelijk te melden bij zijn contactpersoon.

Artikel 5: Betaling
1. Tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dienen facturen binnen 30 dagen na factuurdatum voldaan te worden zonder enige compensatie of korting. Indien binnen de gestelde betalingstermijn geen betaling heeft plaatsgevonden is Pleinplakkers gerechtigd een rente in rekening te brengen zoals hierna genoemd onder rente en kosten.
2. Bij eerste leveringen houdt Pleinplakkers zich het recht voor gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen.
3. Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door
Pleinplakkers gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.
4. Ingeval de wederpartij : in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance
van betaling indient, danwel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd; komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld ; enige uit kracht der wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt ; nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen ; overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, danwel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf,
hebben wij door het plaatsvinden van een der genoemde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of verdere leveranties op te schorten, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door Pleinplakkers verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing tot ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schade en rente.

Artikel 6: Rente en kosten
1. Indien betaling niet binnen de in artikel 5 vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en is deze vanaf de factuurdatum rente van 1,5 % per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
2. Indien het factuurbedrag ten dage van opeisbaarheid niet geheel is voldaan, zal de wederpartij in verzuim zijn door het enkele verloop van de termijn. De wederpartij is buiten de hoofdsom en de hiervoor genoemde rente alle kosten verschuldigd, waaronder die van buitengerechtelijke incassokosten die ten deze worden bepaald op hoogte van de kosten van het zgn. “rapport voorwerk”.
3. Indien de betaling achterwege blijft is Pleinplakkers gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten.
4. Pleinplakkers is bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien Pleinplakkers redelijkerwijs mag vermoeden, dat de afnemer niet aan zijn betalingsverplichtingen zal kunnen voldoen.

Artikel 7: Ontbinding en opschorting
1. Gehele of gedeeltelijk ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens de afnemer een schriftelijke ontbindingsverklaring tot Pleinplakkers richt, zal de afnemer te allen tijde Pleinplakkers eerst schriftelijk in gebreke stellen en Pleinplakkers een redelijke termijn gunnen om alsnog zijn verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen. Zulks dient de afnemer nauwkeurig schriftelijk te melden.
2. De afnemer heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.
3. Als overmacht zal gelden elke omstandigheid buiten toedoen van Pleinplakkers ontstaan, waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd. Als dergelijke overmacht opleverende omstandigheden gelden in ieder geval het om welke reden dan ook in gebreke blijven met aflevering door de leveranciers van Pleinplakkers, stakingen, uitsluitingen, verstoringen van energievoorzieningen, verkeersstoornissen, machinebreuk, maatregelen van overheidswege, alsmede de gevolgen hiervan, verlies of beschadiging tijdens transport, zodanige weersomstandigheden dat montage en/of installatie niet meer normaal realiseerbaar of verantwoord is etc.
4. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht van Pleinplakkers, is Pleinplakkers gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Pleinplakkers tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is Pleinplakkers bevoegd en aan het einde daarvan is Pleinplakkers verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
5. In geval van opschorting van de uit te voeren opdracht van zijde van de afnemer langer dan 30 dagen, is Pleinplakkers gerechtigd de opdracht voor 100% te factureren.

Artikel 8: Annulering
1. Gehele of gedeeltelijke annulering door de afnemer van de door hem geplaatste opdracht/ order kan alleen plaatsvinden met toestemming van Pleinplakkers. Indien Pleinplakkers akkoord gaat met annulering, zulks zonder dat er sprake is van verzuim aan haar zijde, heeft Pleinplakkers recht op vergoeding van alle vermogensschade, zoals kosten en gederfde winst. Deze schadevergoeding wordt vastgesteld op ten minste 25% van de prijs (exclusief BTW) die de afnemer bij uitvoering van de overeenkomst aan Pleinplakkers had moeten voldoen. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de afnemer geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door Pleinplakkers verrichte prestaties en heeft Pleinplakkers onverkort recht op betaling van de reeds door haar verrichte prestaties.

Artikel 9: Risico en eigendomsvoorbehoud
1. Zodra de zaken, onderdelen daarvan of materialen aan de wederpartij zijn geleverd, draagt deze het risico en de aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, door of aan deze zaken ontstaan.
2. Pleinplakkers blijft eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken, zolang de afnemer de vorderingen van Pleinplakkers terzake van de tegenprestatie van de overeenkomst of een gelijksoortige overeenkomst, nog niet (volledig) heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen inzake boete, rente en (incasso) kosten.
3. De afnemer is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door de leverancier geleverde zaken een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen. Voorts is de afnemer, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd om de geleverde zaken aard- en nagelvast in de grond of anderszins te bevestigen.
4. Ingeval de afnemer enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte zaken of uit te voeren
werkzaamheden jegens Pleinplakkers niet nakomt, is Pleinplakkers zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de zaken,
zowel de oorspronkelijk geleverde als de nieuw gevormde zaken, terug te nemen. De afnemer machtigt Pleinplakkers reeds nu voor alsdan de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden. Alle kosten met betrekking tot terugname zullen ten laste van de afnemer worden gebracht.
5. Pleinplakkers verschaft afnemer de eigendom van de geleverde zaken op het moment dat de afnemer aan al zijn betalings-verplichtingen uit deze en soortgelijke overeenkomsten heeft voldaan.

Artikel 10: Reclames
1. Eventuele reclames ten aanzien van direct waarneembare onvolkomenheden of tekorten van door Pleinplakkers uitgevoerde werkzaamheden of geleverde zaken, alsmede reclames ten aanzien van transportbeschadigingen kunnen slechts in behandeling worden genomen, indien van de reclame terstond aantekening is gemaakt op het desbetreffende vervoersdocument en schriftelijk is gemeld op kantoor.
2. Kleine, niet essentiële onvolkomenheden, inclusief kleine naleveringen, vormen geen reden voor de afnemer om goedkeuring aan de werkzaamheden te onthouden. Voornoemde gebreken zullen zonodig door Pleinplakkers zo spoedig mogelijk worden hersteld.
3. Reclames, waaronder begrepen reclames ten aanzien van de garantieverplichtingen, geven de afnemer nimmer het recht nakoming van zijn verplichtingen jegens Pleinplakkers op te schorten.
4. Reclames over facturen dienen schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 7 dagen na factuurdatum. In geval van een gerechtvaardigde reclame, heeft Pleinplakkers de keuze tussen vervanging van de geleverde zaak, danwel aanpassing van het factuurbedrag, danwel ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 11: Medewerking door de afnemer en inschakeling van derden
1. De afnemer zal Pleinplakkers steeds tijdig alle noodzakelijke gegevens en/of inlichtingen verschaffen, welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Pleinplakkers staan, of indien de afnemer op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan dit tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst aanleiding geven en kunnen extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van Pleinplakkers in rekening worden gebracht.
2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Pleinplakkers bevoegd om bij het uitvoeren van de overeenkomst derden in te schakelen c.q. om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren.
3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de afnemer verantwoordelijk voor de ondergrond onder en rondom de te leveren zaak. De ondergrond dient te voldoen aan de daarvoor geldende normen en het op en in de grond aanwezige puin, asfalt en beton dient verwijderd te zijn.

Artikel 12: Meerwerk
1. Het niet of in onvoldoende mate nakomen van de verplichtingen uit hoofde van vorig artikel leidt tot meerwerk c.q. meerkosten en zal als zodanig aan de afnemer in rekening worden gebracht.
2. Hiernaast wordt als meerwerk beschouwd al hetgeen door Pleinplakkers in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd, met de afnemer tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd en/of aangebracht dan wel door hem boven de in het contract of de opdrachtbeves-tiging uitdrukkelijk vastgestelde werkzaamheden wordt gepresteerd.

Artikel 13: Aansprakelijkheid en garantie
1. Pleinplakkers is nimmer verplicht tot vergoeding van middellijk of onmiddellijk geleden schade, welke dan ook, ontstaan door gebreken aan geleverde goederen of diensten, tenzij deze schade ons toegerekend kan worden op grond van een wettelijke bepaling.
2. Pleinplakkers is aansprakelijk voor door de wederpartij geleden schade aan personen en andere zaken dan het werk, voor zover deze schade is veroorzaakt door de uitvoering van het werk en het gevolg is van grove nalatigheid of grove schuld aan de zijde van Pleinplakkers, zijn personeel of door hem ingeschakelde hulppersonen, indien en voor zover deze door zijn verzekering wordt vergoed.
3. Na oplevering is Pleinplakkers niet verder aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk noch voor enige andere schade, tenzij dit valt onder de garantie dan wel het geleverde in het geheel niet voldoet aan de functie waartoe het is aangekocht.
4. De wederpartij is zich ervan bewust dat Pleinplakkers hem omtrent de geleverde zaken uitgebreide instructies heeft verstrekt ten aanzien van het gebruik, de gevaren en de risico‟s die het gebruik met zich mee kunnen brengen. De wederpartij zal overeenkomstig de instructies handelen.
5. Buiten de garanties vallen: Kleine onvolkomenheden in de afwerking die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid; Beschadigingen die het gevolg zijn van werkzaamheden welke niet door of vanwege Pleinplakkers aan de geleverde zaken zijn uitgevoerd; Materialen die op voorschrift van de wederpartij door Pleinplakkers zijn toegepast en waarvan Pleinplakkers schriftelijk heeft medegedeeld dat zij niet onder de garantie vallen; Beschadigingen als gevolg van het feit dat de wederpartij niet bereid is Pleinplakkers de gelegenheid te bieden alle haar noodzakelijk voorkomende wijzigingen of herstelwerkzaamheden, al dan niet op verzoek van de wederpartij, uit te voeren, gedurende een voor die werkzaamheden redelijkerwijs noodzakelijk geachte periode. Gebreken welke ontstaan door normale slijtage of doordat de van toepassing zijnde normen niet c.q. niet volledig zijn toegepast, bij onzorgvuldig of oneigenlijk gebruik, vandalisme, onoordeelkundig onderhoud, bij ongelukken of onheil, zoals brand- of waterschade.
6. De garantie geldt slechts, indien de afnemer aan alle verplichtingen jegens de leverancier heeft voldaan.
7. De garantie omvat uitsluitend de vervanging van de door Pleinplakkers geleverde zaken, welke door de afnemer als
ondeugdelijk worden aangetoond.
8. De gegeven garantie vervalt indien de afnemer zonder uitdrukkelijke toestemming van Pleinplakkers reparaties aan het geleverde verricht, danwel doet of laat verrichten.
9. Na oplevering is Pleinplakkers niet aansprakelijk voor inklinking van de bodemstructuur.

Artikel 14: Geheimhouding
1. De afnemer is verplicht redelijkerwijze te nemen voorzorgsmaatregelen te treffen ten einde de eventueel van de leverancier te ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.

Artikel 15: Intellectueel eigendom
1. De met de afnemer gesloten overeenkomsten houden op geen enkele wijze overdracht van intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, octrooirechten, merkrechten, modelrechten en/of andere rechten) aan de afnemer in. Openbaarmaking en/of gehele of gedeeltelijke overname, bewerking en/of verveelvoudiging op welke wijze dan ook of enige andere wijze van beschikking, enige terkennisbrenging aan derden daaronder begrepen, kan niet plaatsvinden, dan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de leverancier.
2. De afnemer staat ervoor in, dat Pleinplakkers door het uitvoeren van enige aan haar verstrekte opdracht geen inbreuk maakt op rechten van intellectuele eigendom van derden. De afnemer vrijwaart Pleinplakkers voor alle aanspraken die terzake hiervan worden gemaakt. De afnemer zal Pleinplakkers alle kosten, schade en rente vergoeden die het gevolg zijn van enige inbreuk.
3. Voorts staat de afnemer ervoor in dat, niet door Pleinplakkers aangebrachte wijzigingen van een door Pleinplakkers verkochte en geleverde zaak en/of toepassing door de afnemer van die zaak op een andere wijze dan door Pleinplakkers voorgeschreven dan wel integratie van de zaak met niet door Pleinplakkers geleverde zaken, geen inbreuk maken op rechten van intellectuele eigendommen van derden. De afnemer vrijwaart Pleinplakkers voor alle aanspraken die terzake hiervan worden gemaakt. De afnemer zal Pleinplakkers alle kosten, schade en rente vergoeden die het gevolg zijn van enige inbreuk.

Artikel 16: Toepasselijk recht
1. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Alle geschillen voortvloeiende uit de aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter, die bevoegd is in de vestigingsplaats van Pleinplakkers, tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

Artikel 17: Aanleg ondergrond en plaatsen speeltoestellen
1. Montage en/of installatie behoort alleen tot de levering indien dit schriftelijk is overeengekomen. Indien de montage en/of installatie is overeengekomen en tot de opdracht behoort, dient de afnemer ervoor zorg te dragen dat: de werkplek voor de plaatsing vrijgemaakt is van los oppervlakte materiaal zoals schors, parelgrind, speelzand e.d. het op de werkplek en in de grond aanwezige puin, asfalt en beton is verwijderd de werkplek is gevrijwaard van de aanwezigheid van kabels en leidingen en andere ondergrondse obstakels materialen worden afgevoerd, behoudens verpakkingsmaterialen van de geleverde zaken, die door Pleinplakkers worden afgevoerd bij aanvang van de installatie een vertegenwoordiger namens de afnemer aanwezig is om een juiste plaatsing te realiseren de geleverde zaak niet eerder in gebruik wordt genomen dan dat een eventueel benodigde valdempende ondergrond is aangebracht de plaatsen goed bereikbaar zijn met vrachtwagen van minimaal 15 ton, alsook hef-, zwenk of andere kraan op vrachtwagen gemonteerd, of aparte hijskraan.
2. De afnemer verschaft tijdig informatie met betrekking tot de indeling van de speelplek en het verloop van de ondergrondse leidingen inclusief kabelwerken. Afnemer is verplicht ruim van tevoren een aanmelding bij KLIC te doen ten behoeve van de graafwerkzaamheden. (werkzaamheden door Pleinplakkers vinden plaats tot op een diepte van maximaal 30 cm.)
3. Alle werkzaamheden zijn, tenzij anders overeengekomen, exclusief afvoer van overtollige grond. De grond blijft eigendom van afnemer. Voor de grond zal geen schonegrondverklaring worden afgegeven. Voor beschadigingen aan zachte ondergronden, net ingezaaid gras, betegeling e.d. door gebruik van zwaar materieel kan Pleinplakkers geen enkele verantwoording nemen. Alle werkzaamheden zijn, tenzij anders overeengekomen, exclusief herstraten van het terrein.